ВАС окончателно отмени критериите за жизнеспособност, част от Медицински стандарт „Акушерство и гинекология“

Published November 15, 2016

Автор: адвокат Мария Шаркова

Върховният административен съд окончателно отмени тази част от Медицински стандарт „Акушерство и гинекология“, която определя критериите за жизнеспособност на новородените. Припомням, че през 2014г. с приемане на стандарта бяха променени критериите, определящи кога новороденото се счита за новородено и кога за абортен плод.

Този успех е в резултат на усилията на Фондация „Макове за Мери“, представлявана по делото от д-р Бояна Петкова и адвокат д-р Стоян Ставру.

Защо са толкова важни тези критерии?

Тези критерии са от особена важност. „Според чл. 1 от Закона за лицата и семейството, всяко лице, от момента на раждането си, придобива способността да бъде носител на права и задължения, придобива правосубектност, а чл. 2, ал. 2 от Закона за наследството въвежда оборимата презумпция, че роденият жив се смята за жизнеспособен, което е от значение за наследяването. Несъмнено, нормативните актове при определяне на правосубектността я свързват с понятията „раждане“ и „роден жив“, които имат и медицинско измерение, определяно с медицинския стандарт „Акушерство и гинекология“, регулиращ обхвата, рамката, показателите на медицинската помощ с цел качественото й предоставяне, с оглед защитата на интересите и правата на пациентите. След като според т. 1 и т. 22 от § 1 от ДР на Наредба № 19/2014 г., понятието за „потенциална жизнеспособност“ е определящо за понятията „аборт“ и „раждане“, а те от своя страна за това дали индивидът е роден жив или не, то правилно е прието, че атакуваната т. 17 на § 1 от ДР на наредбата, е от значение за това дали той е правосубектен или не. Съгласно чл. 45, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, преценката дали детето е родено живо или мъртво, или е налице аборт, се прави от компетентно медицинско лице, в съответствие със стандартите по Наредба № 19/22.12.2014 г., като според чл. 61 ЗГР, в приложимата редакция, препис-извлечение от акта за смърт представлява разрешение за погребение, а при аборт изобщо не се съставя акт за раждане, респективно не се издава акт за смърт /чл. 45, ал. 4 ЗГР/. “ В случай, че се приеме, че е налице аборт, родителите не могат да погребат новороденото.

Съгласно отменената разпоредба независимо дали плодът е роден жив или мъртъв, ако същият при раждането е с тегло под 800 грама и на възраст под 26 гестационни седмици, той не е потенциално жизнеспособен, респективно ще е налице аборт, при който не е налице нов правен субект и не се съставя акт за раждане. Ако плод с тези данни /тегло под 800 грама и възраст под 26 г.с./ е роден жив, той трябва да е живял поне три денонощия, за да се определи като потенциално жизнеспособен /§ 1, т. 17, б. “б“/, т.е. да е налице раждане, при което е налице нов правен субект.

Съдът приема, че анализът на измененията в правната уредба, налага извода, че тези критерии определят разликата между „аборт“ и „раждане“, а оттам и са решаващи относно придобиването на правосубектност. В тази връзка правилно е съобразено, че по данни от представената административна преписка, въведените завишени критерии от 800 грама тегло и 26 г.с. не са били предмет на конкретно обосноваване в мотивите към проекта за приемане на Наредба № 19/2014 г. Последните не съдържат никакви конкретни съображения относно разпоредбата на § 1, т. 17 от ДР на Наредба № 19/2014 г. Изтъкнатата цел на стандарта да осигури достъп до базисни медицински услуги при гарантиране на тяхното качество не е достатъчно, при липсата на конкретно отразени причини, наложили завишаването на стандартите за „потенциална жизнеспособност“ на плода, в сравнение с отменената Наредба № 32/2008 г. Поради това правилно решаващият състав е приел, че при приемането на подзаконовия нормативен акт в оспорената част са допуснати съществени нарушения по смисъла на чл. 26, ал. 2 и чл. 28 ЗНА, придаващи важно значение на мотивите и възможността същите да бъдат обсъдени от най-широк кръг заинтересовани лица.

Последиците: 

Решението е окончателно и влиза в сила след обнародването му в Държавен вестник. В срок от три месеца след обнародването му в Държавен вестник органът, издал отменения акт, следва да уреди правните последици от неговата отмяна. В конкретния случай липсва норма в коментирания стандарт, която да предхожда отменената норма, поради което тази отмяна няма възстановително действие, т.е няма да действа норма в предходна редакция. Критериите за жизнеспособност бяха уредени в друг медицински стандарт, който изцяло беше отменен с приемането на настоящия, чиито норми бяха предмет на оспорване. Нормата, отменяща предишния стандарт обаче не е отменена, поради което не биха могли да се прилагат предишните критерии за жизнеспособност, защото се съдържат в отменен стандарт. При липсата на изрично определени такива, може да се приеме, че преценката ще се извършва по чисто медицински критерии ( а не количествени): щом новороденото има признаци на живот, същото е живородено с всички последици от това, без значение от теглото и гестационната му възраст. 

Междувременно припомням, че само преди седмица, по жалба на ЦЗПЗ ВАС отмени на първа инстанция целия стандарт по „Акушерство и гинекология“, поради което съвсем скоро може да се стигне до хипотезата да няма въобще действащ медицински стандарт по тази специалност.

————————————————————————————————————————————————

Адвокат Мария Шаркова е специалист по медицинско право с опит в сферата на управлението и функционирането на лечебни заведения, прилагане на здравното законодателство и защита правата на пациентите. Адвокат Шаркова е специализиралa по програма “Хюбърт Хъмфри” на “Фулбрайт” в САЩ в областта на медицинското право и здравни политики в университета “Емори”, САЩ. Била е стажант в Правната програма на Федералния център за контрол и превенция на заболяванията, Атланта. Подкрепя Фондация “Макове за Мери” с правни консултации по законодателни въпроси, както и оказва правна помощ на родители, преживели перинатална загуба, за което сърдечно ѝ благодарим.

0 коментара към “ВАС окончателно отмени критериите за жизнеспособност, част от Медицински стандарт „Акушерство и гинекология“”

Оставете коментар

Децата ни не са биологичен отпадък!

Моля, подпиши петицията! (клик на снимката)

Категории