Родителите вече могат да погребват или кремират своите мъртвородени деца

Published July 24, 2015

Така гласува на второ четене 43-тото Народно събрание на Република България, три години след началото на кампанията “Нашите деца не са биологичен отпадък”.

Поправките в Закона за гражданската регистрация са обнародвани в Държавен вестник от 21.07.2015 година, и са в сила от 14.07.2015 година.

Те гласят:

§ 2. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Акт за раждане на мъртвородено дете се съставя въз основа на писмено съобщение не по-късно от 48 часа от раждането.“
§ 3. В чл. 43, ал. 1 се създава изречение второ: „Раждането на мъртвородено дете се съобщава не по-късно от 24 часа от раждането му.“
§ 4. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „смърт“ се добавя „или от акта за раждане на мъртвородено дете“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато е необходимо за извършване на погребение, препис-извлечението от акта за смърт или от акта за раждане на мъртвородено дете може да се издава и на трети лица, без да е необходимо упълномощаване по реда на чл. 88а, ал. 2.“
3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
От Фондация “Макове за Мери” благодарим на всички, които сърцато и упорито ни подкрепяха в борбата за човечност и емпатия към родителите, претърпяващи тежка травма, както и специално на Яна Бюрер-Тавание от БХК и адвокат д-р Стоян Ставру, без чиито познания, умения и устрем нямаше никога да се справим.
– Бояна Петкова,
председател на Фондацията

0 коментара към “Родителите вече могат да погребват или кремират своите мъртвородени деца”

Оставете коментар

Децата ни не са биологичен отпадък!

Моля, подпиши петицията! (клик на снимката)

Категории