По света

ПРАКТИКИ В ЕС – ПРИМЕРИ

В държавите, членки на ЕС, мъртвородените деца се третират по различен начин, в зависимост от тяхното тегло и гестационна възраст:

– Когато са родени под съответния определен миунимум на жизнеспособност (обичайно 500 гр. или 22-24 гестационни седмици), те се третират като “операционни отпадъци”, които или се изгарят/погребват от болницата по хуманен, зачитащ човешкото достойнство начин, или се предоставят на родителите при желание от тяхна страна, за да организират те индивидуално погребение.

– Когато са над определените минимални тегло/възраст, те се третират като мъртвите тела на всички останали починали човешки същества. В този смисъл се предвижда и принципно задължение на родителите да извършат погребение, съгласно изискванията на съответното действащото законодателство. При отказ от страна на родителите се предвижда задължение за съответната държавна или общинска институция да извърши анонимно погребение.

ГЕРМАНИЯ

От 1998 г. според Закона за гражданската регистрация мъртвородените бебета се вписват в регистъра на ражданията, като се споменава, че са починали. Законът разрешава на родителите да впишат мъртвороденото си дете във „фамилната книга”, давайки им възможност да му дадат име и фамилия, ако желаят.

(Бебетата, родени с тегло под 500 грама, не се вписват в регистрите.)

В повечето провинции бебета с тегло над 1000 грама подлежат на (задължително) погребение или кремация, както телата на всички починали. В някои провинции това важи за бебета с тегло над 500 грама.

АВСТРИЯ

Според Закона за гражданската регистрация от 1983 г. мъртвородените деца се записват в регистъра на починалите. От 1999 г. родителите им имат право да им дадат име.

Според всички законови текстове телата на мъртвородените бебета (с тегло над 500 грама) подлежат на задължително погребение и кремация, както телата на всички починали. Във Виена родителите получават еднократна финансова помощ за погребението.

В повечето провинции погребението или кремацията на бебета под 500 грама също е задължително.

БЕЛГИЯ

На мъртвородените деца (продължителност на бременността минимум 180 дни) се издава акт за мъртвородено дете и се вписват в регистъра на починалите. От 1999 г. родителите имат право да дадат име на детето си (без фамилия). Оттогава насам са внасяни многократно предложения за намаляване на законовата граница на жизнеспособността на по-малко от 180 дни.

Мъртвородените бебета се третират като всички останали починали и подлежат на задължителна кремация или погребение.

Във Фландрия могат да се кремират или погребват бебета, родени след 12 г.с.

В Брюксел това се отнася за деца, родени след 15 г.с.

ДАНИЯ

Мъртвородените бебета (родени в или след 22 г.с.) се записват със специална декларация в регистрите на гражданското състояние. Могат да получат име (без фамилия).

Кремацията или погребението са задължителни.

Бебета, родени преди 22 г.с., могат да бъдат кремирани или погребани по желание на родителите, ако те предоставят медицински сертификат.

Всички родители имат право на еднократна финансова помощ за погребението или кремацията в размер около 1000 евро.

ИСПАНИЯ

Бебета, родени мъртви, след 28 г.с. подлежат на кремация, погребение или морско погребение, като родителите им представят медицински документ, поясняващ причината за съществуването на тленните останки.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Мъртвородените бебета (родени в или след 24 г.с.) се вписват в регистър на мъртвородените деца и имат правото да получат име и фамилия.

След вписването на детето в съответните регистри, гражданските служби издават на родителите документ, разрешаващ кремацията или погребението му. Погребалните услуги са безплатни. Въпреки това, за покриване на разходи, свързани с погребението, родителите могат да получат финансова подкрепа, в зависимост от финансовото си състояние.

За деца, родени преди достигане на границата на жизнесподобност, е възможно погребението или кремацията, ако раждането е станало след 12 г.с., като се уважават желанията на родителите. При отказ на родителите да организират погребение, то се организира от болницата при давност на бременността 14 или 16 седмици, а тленните останки на по-малките фетуси подлежат на служебна кремация, но отделно от останалите болнични отпадъци.

ИРЛАНДИЯ

От 1995 година насам родителите на мъртвородените деца (родени с тегло над 500 грама или 24 г.с.) могат да ги впишат с име и фамилия в регистър на мъртвородените.

Задължително е погребението или кремацията на мъртвородените бебета и родителите могат да се възползват от финансова помощ от 1999 г. насам.

ХОЛАНДИЯ

Акт за мъртвородено дете може да бъде издаден за бебета, родени между 17 и 24 г.с. и се издава задължително на всички бебета, родени в и след 24 г.с.

Мъртвородените бебета (от бременност с продължителност мин. 24 г.с.) подлежат на същите погребални практики, както всеки друг починал човек. Следователно трябва да бъдат погребани или кремирани. По желание родителите могат да дадат име и фамилия на детето си и да го впишат във фамилната книга.

Бебета, родени преди 24 г.с. също могат да бъдат погребани или кремирани, при условие, че родителите им представят документ за раждане на мъртво дете.

Децата ни не са биологичен отпадък!

Моля, подпиши петицията! (клик на снимката)

Категории